«Нова українська школа» (НУШ) – реформа середнього шкільництва Міністерства освіти і науки. Передбачає створення школи, де діти будуть навчатися через діяльність, а основна увага спрямована на розвиток компетентностей, а не запам’ятовування фактів.

Мета реформи – створити школу, у якій „буде приємно вчитися“, а також яка „буде виховувати відповідальних, активних і підприємливих громадян“.

“Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності”

Формула НУШ складається з дев’яти компонентів:

– Формування компетентностей

– Умотивований учитель, що має можливість розвиватися і свободу впроваджувати нові напрацювання

– Ціннісне виховання

– Автономія для шкіл

– Трикутник партнерства учень-вчитель-батьки

– Дитиноцентризм

– Нова структура школи

– Справделивий розподіл публічних коштів

– Сучасне освітнє середовище

Випускник НУШ

– Цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення

– Патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини

– Інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя

Ключові компетентності

– Спілкування державною (і рідною, у разі відмінності) мовами

– Спілкування іноземними мовами

– Математична компетентність

– Основні компетентності у природничих науках і технологіях

– Інформаційно-цифрова компетентність

– Уміння вчитися впродовж життя

– Ініціативність і підприємливість

– Соціальна та громадянська компетентності пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей

– Обізнаність та самовираження у сфері культури

– Екологічна грамотність

Усі компетентності є однаково важливими. Вони розвиваються на різних уроках впродовж всього періоду навчання. Спільними для всіх компетентностей є вміння читати і розуміти прочитане, висловлювати думку усно і письмово, критичне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, уміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення, уміння конструктивно керувати емоціями, застосовувати емоційний інтелект, здатність співпрацювати в команді.

Через новий підхід до навчання та очікуваних результатів (оволодіння компетентностями замість засвоєння певного обсягу навчального матеріалу) буде створена нова система оцінювання результатів навчання та змінено зміст ЗНО.

Педагогіка партнерства

Частиною формули НУШ є педагогіка партнерства, а саме трикутник учень-учитель-батьки. Передбачається, що родина має бути залучена до навчання дитини, співпрацювати з учителем. Він, у свою чергу, має стати для дитини другом.

Основні принципи педагогіки партнерства:

– повага до особистості

– доброзичливість і позитивне ставлення

– довіра у відносинах

– діалог – взаємодія – взаємоповага

– розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків)

– принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей)

Структура

Навчання триватиме 12 років, як прийнято в більшості розвинених країн. Початкова школа триває чотири роки і поділяється на два цикли (1-2 класи – адаптаційно-ігровий, 3-4 класи – основний). Базова середня освіта – п’ять років і поділяється на два цикли (5-6 класи – адаптаційний, 7-9 класи – базове предметне навчання). Профільна середня освіта – три роки, передбачає вибір академічного чи професійного спрямувань.

Академічне спрямування передбачає поглиблене вивчення певних предметів (обираються не тільки предмети, але й їх рівень складності), орієнтацію на подальше навчання в університеті.

Професійне забезпечує отримання першої професії і повну загальну середню освіту. Можливість навчатися далі цей напрямок не обмежує

Новий освітній простір

У класі має бути створено 8 навчальних осередків:

– навчально-пізнавальної діяльності (з партами/столами)

– змінні тематичні осередки (дошки/фліпчарти/стенди для діаграм з ключовими ідеями)

– для гри (інвентар для настільних та рухливих ігор)

– художньо-творчої діяльності

– куточок живої природи для проведення дослідів (пророщення зерна, догляд за рослинами, акваріум)

– відпочинку (з килимом для сидіння та гри, пуфами, подушками)

– дитяча класна бібліотека

– осередок вчителя

Складовими нового простору для шкіл є: креативний зовнішній та внутрішній дизайн, комфорт та енергоефективність, сучасні умови для навчання, розвитку та спілкування, багатофункціональне середовище. Крім того, освітній простір організовується таким чином, щоб учитель міг спостерігати за діяльністю дітей в усіх осередках, діти мали можливість безпечно переміщуватися і мали місце для зберігання особистих речей.

Поширити
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •